Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κοντόπουλος, Α.

  • Αρ. 2 (1999) - Άρθρα
    Χρήση αλκαλικών προσθέτων και εφαρμογή εδαφικού καλύμματος για την πρόληψη δημιουργίας όξινης απορροής από θειούχα απορρίμματα
    Περίληψη  PDF


ISSN: 1105-8579